วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

YouTube - Bob Dylan Blowin' In the Wind

YouTube - Bob Dylan Blowin' In the Wind

THE ANSWER IS BLOWING IN THE WIND ------